شنبه 24 دلو 1394 وقت محلی 12:44 AM

مصاحبه

«قضیهء سقوط کابل بانک به گونه جدی مورد بررسی قرار داد»

شمس الرحمن شمسشمس الرحمن شمس
x
شمس الرحمن شمس
شمس الرحمن شمس

سمعی بصری

صدا
محکمهء خاص کابل بانک می گوید که قضیه سقوط کابل بانک به گونه جدی مورد بررسی قرار دارد و نتایج آن در آینده معلوم خواهد شد.

شمس الرحمن شمس رییس این محکمه می گوید که تاکنون هیچ مقام حکومتی در کار آنان مداخله نکرده و آنان کار های شان را به شکل آزادانه انجام می دهند.

مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در مورد راپور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که در آن گفته شده مداخلات سیاسی به سطح بلند سبب سقوط کابل بانک شده از وی پرسیده است.