پنجشنبه 22 دلو 1394 وقت محلی 02:59 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند. تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند. برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 25 دلو

پادکاست
05:16 - 05:41 AM دلو 05, 1394

در جستجوی گمشده گان شما

در جستجوی گمشده گان شما


06:26 - 06:51 AM جدی 28, 1394

در جستجوی گمشده گان

در جستجوی گمشده گان