پنجشنبه 9 دلو 1393 وقت محلی 08:45 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

09:00 - 10:00 AM پنجشنبه 9 دلو

پادکاست


05:00 - 06:00 AM دلو 08, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


07:33 - 07:56 AM دلو 07, 1393

در جستجوی عزیزان گمشده

در جستجوی عزیزان گمشده


09:00 - 10:00 AM دلو 06, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 05, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 02, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 01, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:12 - 05:36 AM جدی 29, 1393

در جستجوی گمشده گان

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جدی 29, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 28, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جدی 25, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 24, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جدی 22, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 21, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جدی 18, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 17, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


06:22 - 06:45 AM جدی 15, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM جدی 15, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 14, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جدی 11, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM جدی 10, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان