جمعه 29 حمل 1393 وقت محلی 10:46 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 PM یکشنبه 31 حمل

پادکاست


09:00 - 10:00 AM حمل 28, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 27, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 25, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 24, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 21, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 20, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 18, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 17, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 14, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 13, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 11, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 10, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 07, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 06, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حمل 04, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 03, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حوت 29, 1392


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حوت 28, 1392


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حوت 26, 1392

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حوت 25, 1392


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان