شنبه 16 حوت 1393 وقت محلی 06:05 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 17 حوت

پادکاست


09:00 - 10:00 AM حوت 14, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM حوت 13, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


02:49 - 03:14 AM حوت 11, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM حوت 11, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM حوت 10, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM حوت 07, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM حوت 06, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


06:15 - 06:41 AM حوت 05, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM حوت 04, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM حوت 03, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 30, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 29, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 27, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 26, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 23, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 22, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 20, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 19, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM دلو 16, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM دلو 15, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان