شنبه 7 سنبله 1394 وقت محلی 10:32 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 8 سنبله

پادکاست
05:21 - 05:47 AM سنبله 02, 1394

در جستجوی گمشده گان شما

در جستجوی گمشده گان شما


09:00 - 10:00 AM سنبله 02, 1394

06:12 - 06:37 AM اسد 19, 1394

در جستجوی گمشده ها

در جستجوی گمشده ها


06:50 - 07:15 AM اسد 12, 1394

در جستجوی گمشده ها

در جستجوی گمشده ها
سایر مطالب