یکشنبه 30 سنبله 1393 وقت محلی 02:30 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 PM یکشنبه 30 سنبله

پادکاست


09:00 - 10:00 PM سنبله 27, 1393


09:32 - 09:32 PM


09:41 - 09:41 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 26, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


02:53 - 03:18 PM سنبله 24, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 PM سنبله 24, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 23, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 20, 1393


09:32 - 09:32 PM


09:41 - 09:41 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 19, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 17, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 16, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 13, 1393


09:32 - 09:32 PM


09:41 - 09:41 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 12, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 10, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 09, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 06, 1393


09:32 - 09:32 PM


09:41 - 09:41 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 05, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM سنبله 03, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سنبله 02, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM اسد 30, 1393


09:32 - 09:32 PM


09:41 - 09:41 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM اسد 29, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


06:23 - 06:49 PM اسد 28, 1393

در جستجوی عزیزان گمشده

در جستجوی عزیزان گمشده