پنجشنبه 7 جوزا 1394 وقت محلی 08:07 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

09:00 - 10:00 AM پنجشنبه 7 جوزا

پادکاست12:23 - 12:43 AM جوزا 05, 1394

در تلاش یافتن عزیزان شما

در تلاش یافتن عزیزان شما


09:00 - 10:00 AM جوزا 04, 1394

04:45 - 05:05 AM ثور 29, 1394

در تلاش یافتن گمشده های شما

در تلاش یافتن گمشده های شما


03:42 - 04:05 AM ثور 21, 1394

در جستجوی گمشده های شما

در جستجوی گمشده های شما

سایر مطالب