چهارشنبه 15 ميزان 1394 وقت محلی 11:51 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

09:00 - 10:00 PM پنجشنبه 16 ميزان

پادکاست09:00 - 10:00 PM ميزان 13, 139409:00 - 10:00 PM ميزان 09, 1394


09:41 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان09:00 - 10:00 PM ميزان 06, 1394

09:00 - 10:00 PM سنبله 30, 1394

05:30 - 05:55 PM سنبله 23, 1394

در جستجوی گمشده گان شما

در جستجوی گمشده گان شما


09:00 - 10:00 PM سنبله 23, 1394

09:00 - 10:00 PM سنبله 16, 1394


سایر مطالب