سه شنبه 1 ثور 1394 وقت محلی 11:26 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 PM چهارشنبه 2 ثور

پادکاست


05:20 - 05:43 PM حمل 31, 1394

در جستجوی عزیزان و دوستان گمشده

در جستجوی عزیزان و دوستان گمشده
09:00 - 10:00 PM حمل 27, 1394


09:32 - 09:40 PM


09:41 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 26, 1394


05:32 - 05:40 PM


05:41 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


07:04 - 07:29 PM حمل 25, 1394

در تلاش یافتن عزیزان گمشدهء شما

در تلاش یافتن عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 PM حمل 24, 1394

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 23, 1394


05:40 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM حمل 20, 1394


09:32 - 09:40 PM


09:41 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 19, 1394


05:32 - 05:40 PM


05:41 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM حمل 17, 1394

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 16, 1394


05:40 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM حمل 13, 1394


09:32 - 09:40 PM


09:41 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 12, 1394


05:32 - 05:40 PM


05:41 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


04:33 - 04:57 PM حمل 11, 1394

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 PM حمل 10, 1394

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 09, 1394


05:40 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 PM حمل 06, 1394


09:32 - 09:40 PM


09:41 - 09:59 PM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM حمل 05, 1394


05:32 - 05:40 PM


05:41 - 05:59 PM

در جستجوی گمشده گان


07:57 - 08:21 PM حمل 03, 1394

در تلاش یافتن عزیزان گمشدهء شما

در تلاش یافتن عزیزان گمشدهء شما