چهارشنبه 1 اسد 1393 وقت محلی 08:02 AM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 PM چهارشنبه 1 اسد

پادکاست


09:00 - 10:00 AM سرطان 30, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 29, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 26, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 25, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 23, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 22, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 19, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 18, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 16, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 15, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 12, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 11, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 09, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 08, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 05, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 04, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM سرطان 02, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM سرطان 01, 1393


05:40 - 05:40 PM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM جوزا 29, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 PM جوزا 28, 1393


05:32 - 05:32 PM


05:41 - 05:41 PM

در جستجوی گمشده گان