جمعه 28 قوس 1393 وقت محلی 12:21 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 30 قوس

پادکاست


09:00 - 10:00 AM قوس 27, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 26, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 24, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 23, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 20, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 19, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 17, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 16, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 13, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 12, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 10, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 09, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 06, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 05, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 03, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 02, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


04:27 - 04:52 AM قوس 02, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما "برنامهء 771"

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما "برنامهء 771"


09:00 - 10:00 AM عقرب 29, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 28, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 26, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان