جمعه 7 قوس 1393 وقت محلی 04:29 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 9 قوس

پادکاست


09:00 - 10:00 AM قوس 06, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 05, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM قوس 03, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM قوس 02, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


04:27 - 04:52 AM قوس 02, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما "برنامهء 771"

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما "برنامهء 771"


09:00 - 10:00 AM عقرب 29, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 28, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 26, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 25, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 22, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 21, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 19, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 18, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 15, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 14, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:53 - 10:18 AM عقرب 12, 1393

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM عقرب 12, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 11, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM عقرب 08, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM عقرب 07, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان