جمعه 2 عقرب 1393 وقت محلی 02:02 PM

برنامه ها / در جستجوی عزیزان گمشده

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند.

تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند.

برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Host: ظریف نظر

برنامه بعدي

05:00 - 06:00 AM یکشنبه 4 عقرب

پادکاست


09:00 - 10:00 AM عقرب 01, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 30, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


03:32 - 03:55 AM ميزان 28, 1393

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM ميزان 28, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 27, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 24, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 23, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 21, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 20, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 17, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 16, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:26 - 05:49 AM ميزان 15, 1393

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما

در جستجوی دوستان و عزیزان گمشدهء شما


09:00 - 10:00 AM ميزان 14, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 13, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 10, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 09, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 07, 1393

برنامه نخست

میزبان نویسنده


09:40 - 09:40 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 06, 1393


05:40 - 05:40 AM

در جستجوی گمشده گان


09:00 - 10:00 AM ميزان 03, 1393


09:32 - 09:32 AM


09:41 - 09:41 AM

در جستجوی گمشده گان


05:00 - 06:00 AM ميزان 02, 1393


05:32 - 05:32 AM


05:41 - 05:41 AM

در جستجوی گمشده گان